Trích Dẫn Chọn Lọc - Truyện Kiều, Nguyễn Du

=== 1-4 ===
Trăm năm trong cõi người ta,
chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể-dâu,
những điều trông thấy mà đau-đớn lòng.

=== 5-6 ===
Lạ gì bỉ sắc tư phong?
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

=== 7-8 ===
Cảo thơm lần giở trước đèn,
phong-tình cổ-lục còn truyền sử xanh.

=== 15-18 ===
Đầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.
Mai cốt-cách tuyết tinh-thần,
mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.

=== 19-22 ===
Vân xem trang-trọng khác vời:
khuôn trăng đầy-đặn nét ngài nở-nang;
hoa cười ngọc thốt đoan-trang,
mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.

=== 23-26 ===
Kiều càng sắc-sảo mặn-mà,
so bề tài sắc lại là phần hơn.
Làn thu-thủy nét xuân-sơn,
hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.

=== 59-60 ===
Rằng: "Sao trong tiết Thanh-minh,
mà đây hương-khói vắng tanh thế mà?"

=== 63-66 ===
"Nổi danh tài sắc một thì,
xôn-xao ngoài cửa hiếm gì yến-anh.
Kiếp hồng-nhan có mong-manh,
nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên-hương."

=== 69-70 ===
"Thuyền tình vừa ghé tới nơi,
thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ."

=== 73-74 ===
"Khóc-than khôn xiết sự-tình:
Khéo vô-duyên bấy là mình với ta!"

=== 79-82 ===
"Trải bao thỏ lặn ác tà,
ấy mồ vô-chủ ai mà viếng-thăm."
Lòng đâu sẵn mối thương-tâm,
thoắt nghe Kiều đã đầm-đầm châu sa.

=== 85-88 ===
"Phũ-phàng chi bấy hóa-công,
ngày xanh mòn-mỏi má hồng phôi-pha.
Sống làm vợ khắp người ta,
hại thay thác xuống làm ma không chồng!"

=== 107-110 ===
Rằng: "Hồng-nhan tự thuở xưa,
cái điều bạc-mệnh có chừa ai đâu.
Nỗi-niềm tưởng đến mà đau,
thấy người nằm đó biết sau thế nào."

=== 113-114 ===
"Ở đây âm-khí nặng-nề,
bóng chiều đã ngã dặm về còn xa."

=== 149-150 ===
Nền phú-hậu bậc tài-danh,
văn-chương nết đất thông-minh tính trời.

=== 161-164 ===
Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,
xuân-lan thu-cúc mặn-mà cả hai.
Người quốc-sắc kẻ thiên-tài,
tình trong như đã mặt ngoài còn e.

=== 169-170 ===
Dưới dòng nước chảy trong veo,
bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt-tha.

=== 173-174 ===
Gương nga chênh-chếch dòm song,
vàng gieo ngấn nước cây lồng bóng sân.

=== 179-182 ===
"Người mà đến thế thì thôi,
đời phồn-hoa cũng là đời bỏ đi!
Người đâu gặp-gỡ làm chi,
trăm năm biết có duyên gì hay không?"

=== 185-186 ===
Chênh-chênh bóng nguyệt xế mành,
tựa ngồi bên triện một mình thiu-thiu

=== 195-198 ===
"Hàn-gia ở mé tây-thiên,
dưới dòng nước chảy bên trên có cầu.
Mấy lòng hạ-cố đến nhau,
mấy lời hạ-tứ ném châu gieo vàng."

=== 217-220 ===
Một mình lưỡng-lự canh chầy,
đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.
Hoa trôi bèo giạt đã đành,
biết duyên mình biết phận mình thế thôi.

=== 225-226 ===
"Cớ sao trằn-trọc canh khuya,
màu hoa lê hãy dầm-dề giọt mưa?"

=== 227-228 ===
Thưa rằng: "Chút phận ngây-thơ,
dưỡng sinh đôi nợ tóc-tơ chưa đền."

=== 241-242 ===
Hiên tà gác bóng nghiêng-nghiêng,
nỗi riêng riêng chạnh tấc riêng một mình.

=== 243-244 ===
Cho hay là gióng hữu-tình,
đố ai gỡ mối tơ mành cho xong.

=== 247-248 ===
Sầu đong càng lắc càng đầy,
ba thu dồn lại một ngày dài ghê.

=== 263-264 ===
Gió chiều như giục cơn sầu,
vi-lô hiu-hắt như màu khẩy-trêu.

=== 333-336 ===
"Dầu khi lá thắm chỉ hồng,
nên không thì cũng tại lòng mẹ-cha.
Nặng lòng xót liễu vì hoa,
trẻ-thơ đã biết đâu mà dám thưa."

=== 347-348 ===
Lặng nghe lời nói như ru,
chiều xuân dễ khiến nét thu ngại-ngùng.

=== 351-352 ===
"Đã lòng quân-tử đa-mang,
một lời vâng tạc đá-vàng thủy-chung."

=== 363-364 ===
Từ phen đá biết tuổi vàng,
tình càng thấm-thía dạ càng ngẩn-ngơ.
Sông Tương một dải nông sờ,
bên trông đầu nọ bên chờ cuối kia.

=== 393-396 ===
Mặt nhìn mặt càng thêm tươi.
Bên lời vạn-phúc bên lời hàn-huyên.
Sánh vai về chốn thư-hiên,
góp lời phong-nguyệt nặng nguyền non-sông.

=== 407-408 ===
"Kiếp tu xưa ví chưa dày,
phúc nào nhắc được giá này cho ngang."

=== 411-412 ===
"Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn,
khuôn xanh biết có vuông-tròn mà hay?"

=== 417-418 ===
"Trông người lại ngắm đến ta,
một dày một mỏng biết là có nên."

=== 433-434 ===
Nhặt thưa gương giọi bóng cành,
ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt-hiu.

=== 459-462 ===
Vầng trăng vằng-vặc giữa trời,
đinh-ninh hai miệng một lời song-song.
Tóc-tơ căn-vặn tấc lòng,
trăm năm tạc một chữ đồng đến xương.

=== 461-462 ===
"Đừng điều nguyệt nọ hoa kia,
ngoài ra ai lại tiếc gì với ai."

=== 497-500 ===
Hoa hương càng tỏ thức hồng,
đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu.
Sóng tình dường đã xiêu-xiêu,
xem trong âu-yếm có chiều lả-lơi.

=== 505-506 ===
"Đã cho vào bậc bố-kinh,
đạo tòng-phu lấy chữ trinh làm đầu."

=== 507-510 ===
"Ra tuồng trên Bộc trong dâu,
thì con người ấy ai cầu làm chi.
Phải điều ăn xổi ở thì,
tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày."

=== 513-514 ===
"Mây-mưa đánh đổ đá-vàng,
quá chiều nên đã chán-chường yến-anh."

=== 515-518 ===
"Trong khi chắp cánh liền cành,
mà lòng rẻ-rúng đã dành một bên.
Mái tây để lạnh hương nguyền,
cho duyên đằm-thắm ra duyên bẽ-bàng."

=== 543-546 ===
"Ngoài nghìn dặm chốc ba đông,
mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy.
Gìn vàng giữ ngọc cho hay,
cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời."

=== 549-552 ===
"Ông tơ ghét bỏ chi nhau?
Chưa vui sum-họp đã sầu chia-phôi.
Cùng nhau trót đã nặng lời,
dẫu thay mái tóc dám dời lòng tơ."

=== 553-554 ===
"Quản bao tháng đợi năm chờ?
Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm."

=== 555-558 ===
"Đã nguyền hai chữ đồng tâm,
trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai.
Còn non còn nước còn dài,
còn về còn nhớ đến người hôm nay."

=== 561-564 ===
Ngại-ngùng một bước một xa,
một lời trân-trọng châu sa mấy hàng.
Buộc yên quảy gánh vội-vàng,
mối sầu xẻ nửa bước đường chia hai.

=== 565-568 ===
Buồn trông phong-cảnh quê người,
đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa.
Não người cữ gió tuần mưa,
một ngày nặng gánh tương-tư một ngày.

=== 599-602 ===
Sao cho cốt-nhục vẹn-tuyền?
Trong khi ngộ-biến tòng quyền biết sao.
Duyên hội-ngộ đức cù-lao,
bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

=== 603-606 ===
Để lời thệ hải minh sơn,
làm con trước phải đền ơn sinh-thành.
Quyết tình nàng mới hạ tình:
"Rẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha!"

=== 617-618 ===
Đau lòng tử-biệt sinh-ly
thân còn chẳng tiếc tiếc gì đến duyên.

=== 657-664 ===
"Nuôi con những ước về sau,
trao tơ phải lứa gieo cầu đáng nơi.
Trời làm chi cực bấy trời!
Này ai vu-thác cho người hợp-tan.
Búa-rìu bao quản thân tàn,
nỡ đày-đọa trẻ càng oan-khốc già.
Một lần sau trước cũng là,
thôi thì mặt khuất chẳng thà lòng đau!"

=== 667-670 ===
Vội-vàng kẻ giữ người coi,
nhỏ to nàng lại tìm lời khuyên-can:
"Vẻ chi một mảnh hồng-nhan,
tóc-tơ chưa chút đền ơn sinh-thành."

=== 687-688 ===
Trăng già độc-địa làm sao,
cầm dây chẳng lựa buộc vào tự-nhiên!

=== 695-696 ===
Một mình nương ngọn đèn khuya,
áo dầm giọt lệ tóc se mái sầu.

=== 729-730 ===
"Sự đâu sóng-gió bất-kỳ,
hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai?"

=== 731-734 ===
"Ngày xuân em hãy còn dài,
xót tình máu-mủ thay lời nước-non.
Chị dầu thịt nát xương mòn,
ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây."

=== 741-744 ===
"Mai sau dầu có bao giờ
đốt lò hương ấy so tơ phím này,
trông ra ngọn cỏ lá cây,
thấy hiu-hiu gió thì hay chị về."

=== 749-750 ===
"Bây giờ trâm gãy bình tan,
kể làm sao xiết muôn vàn ái-ân."

=== 753-756 ===
"Phận sao phận bạc như vôi?
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ-làng.
Ôi Kim-lang, hỡi Kim-lang!
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!"

=== 757-758 ===
Cạn lời hồn ngất máu say,
một hơi lặng ngắt đôi tay giá đồng.

=== 763-764 ===
Hỏi sao ra sự lạ-lùng,
Kiều càng nấc-nở nói không ra lời.

=== 774-776 ===
"Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuôi.
Sá chi thân-phận tôi-đòi,
dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu."

=== 781-782 ===
Đau lòng kẻ ở người đi,
lệ rơi thấm đá tơ chia rũ lòng.

=== 791-794 ===
"Biết thân đến bước lạc-loài,
nhị đào thà bẻ cho người tình chung.
Vì ai ngăn-đón gió đông,
thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi."

=== 819-820 ===
Xót nàng chút phận thuyền-quyên,
cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn.

=== 845-848 ===
Tiếc thay một đóa trà-mi,
con ong đã tỏ đường đi lối về.
Một cơn mưa-gió nặng-nề,
thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương.

=== 877-878 ===
"Hổ sinh ra phận thơ đào,
công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong?"

=== 881-890 ===
"Xem gương trong bấy nhiêu ngày,
thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già!
Khi về bỏ vắng trong nhà,
khi vào dùng-dắng khi ra vội-vàng.
Khi ăn khi nói lỡ-làng,
khi thầy khi tớ xem thường xem khinh.
Khác màu kẻ quí người thanh,
ngắm ra cho kỹ như hình con buôn.
Thôi con còn nói chi con?
Sống nhờ đất khách thác chôn quê người!"

=== 899-902 ===
"Từ đây góc bể bên trời,
nắng-mưa thui-thủi quê người một thân.
Nghìn tầm nhờ bóng tùng-quân,
tuyết-sương che-chở cho thân cát-đằng."

=== 909-910 ===
Trông vời gạt lệ chia tay,
góc trời thăm-thẳm đêm ngày đăm-đăm.

=== 915-916 ===
Dặm khuya ngắt-tạnh mù khơi,
thấy trăng mà thẹn những lời non-sông.

=== 1005-1006 ===
"Một người dễ có mấy thân?
Hoa xuân đang nhị ngày xuân còn dài."

=== 1023-1024 ===
"Được như lời thế là may.
Hẳn rằng mai có như rày cho chăng?"

=== 1029-1030 ===
"Mai sau ở chẳng như lời,
trên đầu có bóng mặt trời rạng soi."

=== 1035-1038 ===
Bốn bề bát-ngát xa trông,
cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia.
Bẽ-bàng mây sớm đèn khuya,
nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.

=== 1041-1044 ===
Bên trời góc bể bơ-vơ,
tấm son gột-rửa bao giờ cho phai?
Xót người tựa cửa hôm mai,
quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?

=== 1047-1054 ===
Buồn trông cửa bể chiều hôm,
thuyền ai thấp-thoáng cánh buồm xa-xa.
Buồn trông ngọn nước mới sa,
hoa trôi man-mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ dàu-dàu,
chân mây mặt đất một màu xanh-xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
ầm-ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.

=== 1065-1068 ===
"Than ôi sắc nước hương trời!
Tiếc cho đâu bỗng lạc-loài đến đây.
Giá đành trong nguyệt trên mây,
hoa sao hoa khéo đọa-đày bấy hoa?"

=== 1069-1070 ===
"Sốt gan riêng giận trời già,
lòng này ai tỏ cho ta, hỡi lòng?"

=== 1091-1092 ===
Chim hôm thoi-thót về rừng,
đóa trà-mi đã ngậm trăng nửa vành.

=== 1121-1122 ===
Lối mòn cỏ lạt màu sương,
lòng quê đi một bước đường một đau.

=== 1135-1138 ===
Hung-hăng chẳng hỏi chẳng tra,
đang tay vùi liễu dập hoa tơi-bời.
Thịt-da ai cũng là người,
lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau.

=== 1147-1148 ===
"Thân lươn bao quản lấm đầu?
Chút lòng trinh-bạch từ sau xin chừa."

=== 1157-1160 ===
"Thôi đà mắc lận thì thôi!
Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh?
Bạc tình nổi tiếng lầu xanh,
một tay chôn biết mấy cành phù-dung."

=== 1179-1182 ===
Nàng rằng: "Trời nhẽ có hay!
Quyến anh rủ yến sự này tại ai?
Đem người dẩy xuống giếng thơi.
Nói rồi rồi lại ăn lời được ngay."

=== 1185-1186 ===
Lời ngay đông mặt trong ngoài,
Kẻ chê bất-nghĩa người cười vô-lương.

=== 1189-1190 ===
Buồng riêng riêng những sụt-sùi,
nghĩ thân mà lại ngậm-ngùi cho thân.

=== 1195-1198 ===
"Kiếp xưa đã vụng đường tu,
kiếp này chẳng kẻo đền-bù mới xuôi.
Dẫu sao bình đã vỡ rồi,
lấy thân mà trả nợ đời cho xong."

=== 1229-1232 ===
Biết bao bướm lả ong lơi,
cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm.
Dập-dìu lá gió cành chim,
sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh.

=== 1233-1234 ===
Khi tỉnh rượu lúc tàn canh,
giật mình mình lại thương mình xót-xa.

=== 1237-1240 ===
Mặt sao dày gió dạn sương,
thân sao bướm chán ong chường bấy thân?
Mặc người mưa Sở mây Tần,
những mình nào biết có xuân là gì!

=== 1241-1244 ===
Đòi phen gió tựa hoa kề,
nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu.
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

=== 1245-1248 ===
Đòi phen nét vẽ câu thơ,
cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa.
Vui là vui gượng kẻo mà,
ai tri-âm đó mặn-mà với ai.

=== 1249-1252 ===
Thờ-ơ gió trúc mưa mai,
ngẩn-ngơ trăm mối giùi-mài một thân.
Nỗi lòng đòi đoạn xa gần,
chẳng vò mà rối chẳng dần mà đau.

=== 1253-1256 ===
Nhớ ơn chín chữ cao-sâu,
một ngày một ngã bóng dâu tà-tà.
Dặm nghìn nước thẳm non xa,
nghĩ đâu thân-phận con ra thế này.

=== 1259-1262 ===
Nhớ lời nguyện-ước ba sinh,
xa-xôi ai có thấu tình chăng ai?
Khi về hỏi liễu Chương-đài,
cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay.

=== 1282 ===
vẻ nào chẳng mặn nét nào chẳng ưa?

=== 1284 ===
ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng.

=== 1285-1288 ===
Nguyệt hoa hoa nguyệt não-nùng,
đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng?
Lạ gì thanh-khí lẽ hằng,
một dây một buộc ai giằng cho ra.

=== 1289-1290 ===
Sớm đào tối mận lân-la,
trước còn trăng-gió sau ra đá vàng.

=== 1295-1296 ===
Khi gió gác khi trăng sân,
bầu tiên chuốc rượu câu thần nối thơ.

=== 1299-1300 ===
Miệt-mài trong cuộc truy-hoan,
càng quen-thuộc nết càng dan-díu tình.

=== 1315-1316 ===
Nàng rằng: "Vâng biết ý chàng.
Lời lời châu-ngọc hàng hàng gấm-thêu."

=== 1325-1326 ===
"Thiếp như hoa đã lìa cành,
chàng như con bướm lượn vành mà chơi."

=== 1331- 1332 ===
"Trăm năm tính cuộc vuông-tròn,
phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông."

=== 1336-1338 ===
"yêu hoa yêu được một màu điểm-trang.
Rồi ra lạt phấn phai hương,
lòng kia giữ được thường-thường mãi chăng?"

=== 1343-1344 ===
"Vẻ chi chút phận bèo-mây,
làm cho bể ái khi đầy khi vơi."

=== 1355-1358 ===
"Sá chi liễu ngõ hoa tường?
Lầu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh.
Lại càng dơ dáng dại hình,
đành thân-phận thiếp ngại danh-giá chàng."

=== 1359-1360 ===
"Thương sao cho vẹn thì thương.
Tính sao cho trọn mọi đường xin vâng."

=== 1367-1370 ===
Cùng nhau căn-vặn đến điều,
chỉ non thề bể nặng gieo đến lời.
Nỉ-non đêm ngắn tình dài,
ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương.

=== 1381-1384 ===
Một nhà sum-họp trúc-mai,
càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông.
Hương càng đượm lửa càng nồng,
càng sôi vẻ ngọc càng lồng màu sen.

=== 1435-1436 ===
"Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu,
Để ai trăng tủi hoa sầu vì ai."

=== 1455-1460 ===
Khen rằng: "Giá lợp Thịnh-Đường!
Tài này sắc ấy nghìn vàng chưa cân!
Thật là tài-tử giai-nhân,
Châu-Trần còn có Châu-Trần nào hơn?
Thôi đừng rước dữ cưu hờn,
làm chi lỡ nhịp cho đàn ngang cung."

=== 1469-1470 ===
Thương vì hạnh trọng vì tài,
Thúc-ông thôi cũng dẹp lời phong-ba.

=== 1503-1504 ===
Cầm tay dài thở vắn than,
chia-phôi ngừng chén hợp-tan nghẹn lời.

=== 1517-1518 ===
"Chén đưa nhớ bữa hôm nay,
chén mừng xin đợi ngày này năm sau."

=== 1523-1526 ===
Người về chiếc bóng năm canh,
kẻ đi muôn dặm một mình xa-xôi.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi?
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường.

=== 1537-1538 ===
Lửa tâm càng dập càng nồng,
trách người đen-bạc ra lòng trăng-hoa.

=== 1569-1570 ===
Lời tan-hợp nỗi hàn-huyên,
chữ tình càng mặn chữ duyên càng nồng.

=== 1591-1592 ===
Những là cười phấn cợt son,
đèn khuya chung bóng trăng tròn sánh vai.

=== 1595-1596 ===
Chạnh niềm nhớ cảnh giang-hồ,
một màu quan-tái bốn mùa gió-trăng.

=== 1603-1604 ===
Long-lanh đáy nước in trời,
thành xây khói biếc non phơi bóng vàng.

=== 1609-1610 ===
"Nghĩ rằng ngứa ghẻ hờn ghen,
xấu chàng mà có ai khen chi mình."

=== 1617-1618 ===
"Làm cho cho mệt cho mê,
làm cho đau-đớn ê-chề cho coi!"

=== 1627-1628 ===
Nàng từ chiếc bóng song the,
đường kia nỗi nọ như chia mối sầu.

=== 1681-1682 ===
Thương càng nghĩ nghĩ càng đau,
dễ ai rấp thảm quạt sầu cho khuây?

=== 1714 ===
hãy còn thiêm-thiếp giấc nồng chưa phai.

=== 1783-1784 ===
Cửa người đày-đọa chút thân,
sớm năn-nỉ bóng đêm ân-hận lòng.

=== 1787-1788 ===
Bốn phương mây trắng một màu,
trông vời cố-quốc biết đâu là nhà.

=== 1791-1794 ===
Lâm-tri từ thuở uyên bay,
phòng không thương kẻ tháng ngày chiếc thân.
Mày ai trăng mới in ngần,
phấn thừa hương cũ bội phần xót-xa.

=== 1797-1800 ===
Tìm đâu cho thấy cố nhân?
Lấy câu vận-mệnh khuây dần nhớ-thương.
Chạnh niềm nhớ cảnh gia-hương,
nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê.

=== 1815-1816 ===
"Bề ngoài thơn-thớt nói cười,
mà trong nham-hiểm giết người không dao."

=== 1819-1820 ===
Càng trông mặt càng ngẩn-ngơ,
ruột tằm đòi đoạn như tơ rối bời.

=== 1837-1838 ===
Bắt khoan bắt nhặt đến lời,
bắt quì tận mặt bắt mời tận tay.

=== 1903-1904 ===
"Bể trần chìm nổi thuyền-quyên,
hữu-tài thương nỗi vô-duyên lạ đời!"

=== 1927-1928 ===
Nhân-duyên đâu lại còn mong?
Khỏi điều thẹn phấn tủi hồng thì thôi.

=== 1929-1930 ===
Phật-tiền thảm lấp sầu vùi,
ngày pho thủ-tự đêm nồi tâm-hương.

=== 1939 ===
Những là ngậm thở ngùi than

=== 1949-1950 ===
"Vì ta cho lụy đến người,
cát-lầm ngọc trắng thiệt đời xuân xanh."

=== 1955-1956 ===
"Thẹn mình đá nát vàng phai,
trăm thân dễ chuộc một lời được sao?"

=== 1959-1960 ===
"Chút thân quằn-quại vũng lầy,
sống thừa còn tưởng đến rày nữa sao?"

=== 1965-1966 ===
"Liệu bài mở cửa cho ra,
ấy là tình nặng ấy là ân sâu."

=== 1968 ===
"Lòng người nham-hiểm biết đâu mà lường?"

=== 1971-1972 ===
"Liệu mà xa chạy cao bay.
Ái-ân ta có ngần này mà thôi."

=== 1973-1976 ===
"Bây giờ kẻ ngược người xuôi,
biết bao giờ lại nối lời nước-non.
Dẫu rằng sông cạn đá mòn,
con tằm đến thác cũng còn vương tơ."

=== 2011-2014 ===
"Thế mà im chẳng đãi-đằng,
chào-mời vui-vẻ nói-năng dịu-dàng.
Giận dầu ra dạ thế thường,
cười này mới thật khôn lường hiểm-sâu."

=== 2019-2022 ===
"Phận bèo bao quản nước sa,
lênh-đênh đâu nữa cũng là lênh-đênh.
Chỉn e quê khách một mình,
tay không chưa dễ tìm vành ấm-no."

=== 2029-2030 ===
Canh khuya thân gái dặm trường,
phần e đường-sá phần thương dãi-dầu.

=== 2059-2060 ===
Thấy nàng thông-tuệ khác thường,
sư càng nể mặt nàng càng vững chân.

=== 2061-2062 ===
Cửa thiền vừa cữ cuối xuân,
bóng hoa rợp đất vẻ ngân ngang trời.

=== 2071-2072 ===
"Bây giờ sự đã dường này,
phận hèn dầu rủi dầu may tại người."

=== 2095-2096 ===
Rằng: "Nàng muôn dặm một thân,
lại mang lấy tiếng dữ gần lành xa.

=== 2113-2114 ===
Nàng càng mặt ủ mày chau,
càng nghe mụ nói càng đau như dần.

=== 2123-2126 ===
"Dầu ai lòng có sở-cầu,
tâm-minh xin quyết với nhau một lời.
Chứng-minh có đất có trời,
bấy giờ vượt bể ra khơi quản gì."

=== 2151-2154 ===
"Chém cha cái số hoa đào!
Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi.
Nghĩ đời mà ngán cho đời,
tài-tình chi lắm cho trời-đất ghen."

=== 2165-2168 ===
Lần thâu gió mát trăng thanh,
bỗng đâu có khách biên-đình sang chơi.
Râu hùm hàm én mày ngài,
vai năm tấc rộng thân mười thước cao.

=== 2171-2174 ===
Đội trời đạp đất ở đời,
họ Từ tên Hải vốn người Việt-đông.
Giang-hồ quen thú vẫy-vùng,
gươm-đàn nửa gánh non-sông một chèo.

=== 2183-2184 ===
"Một đời được mấy anh-hùng,
bõ chi cá chậu chim lồng mà chơi."

=== 2203-2204 ===
"Một lời đã biết đến ta,
muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau."

=== 2205-2206 ===
Hai bên ý hợp tâm đầu,
khi thân chẳng lọ là cầu mới thân.

=== 2211-2212 ===
Trai anh-hùng gái thuyền-quyên,
phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cỡi rồng.

=== 2221-2224 ===
"Bao giờ mười vạn tinh-binh,
tiếng bề dậy đất bóng tinh rợp đường,
làm cho rõ mặt phi-thường,
bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi-gia."

=== 2237-2238 ===
Xót thay huyên cỗi xuân già,
tấm lòng thương-nhớ biết là có nguôi?

=== 2241-2242 ===
Tiếc thay chút nghĩa cũ-càng,
dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

=== 2243-2244 ===
Duyên em dầu nối chỉ hồng,
may ra khi đã tay bồng tay mang.

=== 2245-2246 ===
Tấc lòng cố-quốc tha-hương,
đường kia nỗi nọ ngổn-ngang bời-bời.

=== 2287-2288 ===
Vinh-hoa bõ lúc phong-trần,
chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày.

=== 2337-2340 ===
Thúc-sinh trông mặt bấy giờ,
mồ-hôi chàng đã như mưa ướt dầm.
Lòng riêng mừng sợ khôn cầm,
sợ thay mà lại mừng thầm cho ai.

=== 2369-2372 ===
"Lòng riêng riêng những kính-yêu,
chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai.
Trót lòng gây việc chông-gai,
còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng?"

=== 2373-2374 ===
Khen cho: "Thật đã nên rằng,
khôn-ngoan đến mực nói-năng phải lời."

=== 2388-2390 ===
thề sao thì lại cứ sao gia-hình.
Máu rơi thịt nát tan-tành,
ai ai trông thấy hồn kinh phách rời.

=== 2391-2394 ===
Cho hay muôn sự tại trời,
phụ người chẳng bõ khi người phụ ta.
Mấy người bạc-ác tinh-ma,
mình làm mình chịu kêu mà ai thương.

=== 2401-2402 ===
"Rồi đây bèo hợp mây tan,
biết đâu hạc nội mây ngàn là đâu."

=== 2411-2412 ===
"Còn nhiều ân-ái với nhau,
cơ duyên nào đã hết đâu vội gì."

=== 2413-2416 ===
Nàng rằng: "Tiền-định tiên-tri,
lời sư đã dạy ắt thì chẳng sai.
Họa bao giờ có gặp người,
vì tôi cậy hỏi một lời chung-thân."

=== 2429-2430 ===
"Anh-hùng tiếng đã gọi rằng,
giữa đường dẫu thấy bất-bằng mà tha."

=== 2441-2442 ===
Triều-đình riêng một góc trời,
gồm hai văn vũ rạch đôi sơn-hà.

=== 2445-2446 ===
Phong-trần mài một lưỡi gươm,
những loài giá áo túi cơm sá gì.

=== 2447-2450 ===
Nghênh-ngang một cõi biên-thùy,
kém gì cô-qủa kém gì bá-vương.
Trước cờ ai dám tranh cường,
năm năm hùng-cứ một phương hải-tần.

=== 2463-2464 ===
"Một tay gây-dựng cơ-đồ,
bấy lâu bể Sở sông Ngô tung-hoành."

=== 2469-2472 ===
"Sao bằng riêng một biên-thùy,
sức này đã dễ làm gì được nhau.
Chọc trời quấy nước mặc dầu,
dọc ngang nào biết trên đầu có ai."

=== 2475-2476 ===
Nghĩ: "Mình mặt nước cánh bèo,
đã nhiều lưu-lạc lại nhiều gian-truân."

=== 2479-2480 ===
"Công tư vẹn cả hai bề,
dần-dà rồi sẽ liệu về cố-hương."

=== 2483-2486 ===
"Trên vì nước dưới vì nhà,
một là đắc-hiếu hai là đắc-trung.
Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng,
e-dè sóng vỗ hãi-hùng nước sa?"

=== 2497-2498 ===
"Sao bằng lộc trọng quyền cao,
công-danh ai dứt lối nào cho qua?"

=== 2515-2516 ===
Đang khi bất-ý chẳng ngờ,
hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn.

=== 2519-2522 ===
Khí thiêng khi đã về thần,
nhơn-nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng.
Trơ như đá vững như đồng,
ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng dời.

=== 2529-2532 ===
Khóc rằng: "Trí dũng có thừa,
bởi nghe lời thiếp nên cơ-hội này.
Mặt nào trông thấy nhau đây?
Thà liều sống thác một ngày với nhau!"

=== 2533-2536 ===
Dòng thu như giội cơn sầu,
dứt lời nàng cũng gieo đầu một bên.
Lạ thay oan-khí tương-triền!
Nàng vừa phục xuống Từ liền ngã ra.

=== 2547-2550 ===
Nàng càng giọt ngọc tuôn dào,
ngập-ngừng mới gửi thấp cao sự lòng.
Rằng: "Từ là đấng anh-hùng,
dọc-ngang trời rộng vẫy-vùng bể khơi."

=== 2557-2560 ===
Khéo khuyên kể lấy làm công,
kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu.
"Xét mình công ít tội nhiều,
sống thừa tôi đã nên liều mình tôi."

=== 2573-2574 ===
Hỏi rằng: "Này khúc ở đâu?
Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay!"

=== 2579-2580 ===
Nghe càng đắm ngắm càng say.
Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình!

=== 2599-2600 ===
Ông tơ thật nhẽ đa-đoan,
xe tơ sao khéo vơ quàng vơ xiên!

=== 2603-2606 ===
Nàng càng ủ liễu phai đào,
trăm phần nào có phần nào phần tươi.
Đành thân cát dập sóng vùi,
cướp công cha-mẹ thiệt đời thông-minh.

=== 2607-2608 ===
Chân trời mặt bể lênh-đênh,
nắm xương biết gửi tử-sinh chốn nào?

=== 2609-2612 ===
Duyên đâu ai dứt tơ đào?
Nợ đâu ai đã dắt vào tận tay?
Thân sao thân đến thế này?
Còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi.

=== 2613-2616 ===
Đã không biết sống là vui,
tấm thân nào biết thiệt-thòi là thương.
Một mình cay-đắng trăm đường,
thôi thì nát ngọc tan vàng thì thôi.

=== 2635-2638 ===
Trông vời con nước mênh-mông,
đem mình gieo xuống giữa dòng trường-giang.
Thổ-quan theo vớt vội-vàng,
thì đà đắm ngọc chìm hương mất rồi.

=== 2639-2642 ===
Thương thay cũng một kiếp người,
hại thay mang lấy sắc tài làm chi!
Những là oan-khổ lưu-ly,
chờ cho hết kiếp còn gì là thân.

=== 2647-2648 ===
Mấy người hiếu-nghĩa xưa nay,
trời làm chi đến lâu ngày càng thương?

=== 2649-2650 ===
Giác Duyên từ tiết giã nàng,
đeo bầu quảy níp rộng đường vân-du.

=== 2653-2654 ===
"Người sao hiếu-nghĩa đủ đường,
kiếp sao rặt những đoạn-trường thế thôi?"

=== 2657-2658 ===
"Có trời mà cũng tại ta.
Tu là cõi phúc tình là dây oan."

=== 2673-2676 ===
"Oan kia theo mãi với tình,
một mình mình biết một mình mình hay.
Làm cho sống đọa thác đày,
đoạn-trường cho hết kiếp này mới thôi."

=== 2680 ===
"Nghiệp-duyên cân lại nhắc đi còn nhiều."

=== 2681-2684 ===
"Xét trong tội-nghiệp Thúy Kiều,
mắc điều tình-ái khỏi điều tà-dâm.
Lấy tình thâm trả nghĩa thâm,
bán mình đã động hiếu-tâm đến trời."

=== 2689-2690 ===
"Khi nên trời cũng chiều người,
nhẹ-nhàng nợ trước đền-bồi duyên sau."

=== 2710 ===
nàng còn thiêm-thiếp giấc vàng chưa phai.

=== 2715 ===
"Chị sao phận mỏng đức dày!"

=== 2723-2724 ===
"Còn nhiều hưởng-thụ về lâu,
duyên xưa tròn-trặn phúc sau dồi-dào."

=== 2735-2736 ===
Bốn bề bát-ngát mênh-mông,
triều dâng hôm sớm mây lồng trước sau.

=== 2745-2748 ===
Đầy vườn cỏ mọc lau thưa.
Song trăng quạnh-quẽ vách mưa rã-rời.
Trước sau nào thấy bóng người,
hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.

=== 2749-2750 ===
Xập-xè én liệng lầu không,
cỏ lan mặt đất rêu phong dấu giày.

=== 2751-2754 ===
Cuối tường gai-góc mọc đầy,
đi về này những lối này năm xưa.
Chung-quanh lặng ngắt như tờ,
nỗi-niềm tâm-sự bây giờ hỏi ai?

=== 2757-2758 ===
Hỏi ông ông mắc tụng-đình,
hỏi nàng nàng đã bán mình chuộc cha.

=== 2767-2768 ===
Nhà tranh vách đất tả-tơi,
lau treo rèm nát trúc cài phên thưa.

=== 2775-2792 ===
Khóc-than kể hết niềm tây:
"Chàng ôi biết nỗi nước này cho chưa?
Kiều-nhi phận mỏng như tờ,
một lời đã lỗi tóc-tơ với chàng.
Gặp cơn gia-biến lạ dường,
bán mình nó phải tìm đường cứu cha.
Dùng-dằng khi bước chân ra,
cực trăm nghìn nỗi dặn ba bốn lần.
Trót lời nặng với lang-quân,
mượn con em nó Thúy Vân thay lời.
Gọi là trả chút nghĩa người,
sầu này dằng-dặc muôn đời chưa quên.
Kiếp này duyên đã phụ duyên,
dạ-đài còn biết sẽ đền lai-sinh.
Mấy lời ký-chú đinh-ninh,
ghi lòng để dạ cất mình ra đi.
Phận sao bạc bấy Kiều-nhi!
Chàng Kim về đó con thì ở đâu?"

=== 2801-2804 ===
"Bây giờ ván đã đóng thuyền,
đã đành phận bạc khôn đền tình chung.
Quá thương chút nghĩa đèo-bồng,
nghìn vàng thân ấy dễ hòng bỏ sao?"

=== 2805-2806 ===
Dỗ-dành khuyên-giải trăm chiều,
lửa phiền càng dập càng khêu mối phiền.

=== 2813-2816 ===
Cùng nhau thề-thốt đã nhiều,
những điều vàng-đá phải điều nói không.
Chưa chăn-gối cũng vợ-chồng,
lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang?

=== 2817-2818 ===
"Bao nhiêu của mấy ngày đường,
còn tôi tôi một gặp nàng mới thôi."

=== 2829-2830 ===
Người một nơi hỏi một nơi,
mênh-mông nào biết bể trời nơi nao?

=== 2831-2832 ===
Sinh càng thảm-thiết khát-khao,
như nung gan sắt như bào lòng son.

=== 2835-2836 ===
Thẫn-thờ lúc tỉnh lúc mê,
máu theo nước mắt hồn lìa chiêm-bao.

=== 2839-2842 ===
Vội-vàng sắm-sửa chọn ngày,
duyên Vân sớm đã xe dây cho chàng.
Người yểu-điệu kẻ văn-chương,
trai tài gái sắc xuân đang vừa thì.

=== 2843-2846 ===
Tuy rằng vui chữ vu-qui
vui này đã cất sầu kia được nào?
Khi ăn-ở lúc ra vào,
càng âu duyên mới càng dào tình xưa.

=== 2847-2848 ===
Nỗi nàng nhớ đến bao giờ,
tuôn châu đòi trận vò tơ trăm vòng.

=== 2851-2852 ===
Bẻ-bai rủ-rỉ tiếng tơ,
trầm bay lạt khói gió đưa lay rèm

=== 2853-2856 ===
Dường như bên nóc bên thềm,
tiếng kiều đồng-vọng bóng xiêm mơ-màng.
Bởi lòng tạc đá ghi vàng,
tưởng nàng nên lại thấy nàng về đây.

=== 2857-2858 ===
Những là phiền-muộn đêm ngày,
xuân thu biết đã đổi-thay mấy lần?

=== 2869-2872 ===
Ấy ai dặn ngọc thề vàng?
Bây giờ Kim-mã ngọc-đường với ai?
Ngọn bèo chân sóng lạc-loài,
nghĩ mình vinh-hiển thương người lưu-ly.

=== 2883-2884 ===
"Trong cơ thanh-khí tương tầm,
ở đây hoặc có giai-âm chăng là?"

=== 2903-2904 ===
"Bỗng đâu lại gặp một người,
hơn đời trí dũng nghiêng trời uy-linh."

=== 2908-2910 ===
"oán thì trả oán ân thì trả ân.
Đã nên có nghĩa có nhân,
trước sau trọn-vẹn xa gần ngợi-khen."

=== 2916 ===
"Chồng-con đâu tá tính-danh là gì?"

=== 2921-2924 ===
"Gặp nàng khi ở châu Thai,
lạ gì quốc-sắc thiên-tài phải duyên.
Vẫy-vùng trong bấy nhiêu niên,
làm cho động-địa kinh-thiên đùng-đùng."

=== 2929-2932 ===
"Xót thay chiếc lá bơ-vơ!
Kiếp trần biết giũ bao giờ cho xong?
Hoa trôi nước chảy xuôi dòng,
xót thân chìm-nổi đau lòng hợp-tan."

=== 2933-2936 ===
"Lời xưa đã lỗi muôn-vàn,
mảnh hương còn đó phím đàn còn đây.
Đàn cầm khéo ngẩn-ngơ dây,
lửa-hương biết có kiếp này nữa thôi?"

=== 2959-2966 ===
Rằng: "Ngày hôm nọ giao-binh,
thất-cơ Từ đã thu-linh trận-tiền.
Nàng Kiều công cả chẳng đền,
lệnh quan lại bắt ép duyên thổ-tù.
Nàng đà gieo ngọc trầm châu,
sông Tiền-đường đó ấy mồ hồng-nhan."
Thương ôi không hợp mà tan!
Một nhà vinh-hiển riêng oan một nàng.

=== 2971-2972 ===
Tình thâm bể thảm lạ điều,
nào hồn tinh-vệ biết theo chốn nào?

=== 2977-2980 ===
"Với nàng thân-thích gần xa?
Người còn sao bỗng làm ma khóc người?"
Nghe tin ngơ-ngác rụng-rời.
Xúm quanh kể-lể rộn lời hỏi-tra.

=== 2981-2984 ===
"Này chồng này mẹ này cha,
này là em ruột này là em dâu.
Thật tin nghe đã bấy lâu,
pháp-sư dạy thế sự đâu lạ dường!"

=== 2993-2994 ===
Nghe tin nở mặt nở mày,
mừng nào lại quá mừng này nữa chăng?

=== 2997-3000 ===
Rõ-ràng hoa rụng hương bay,
kiếp sau họa thấy kiếp này hẳn thôi.
Minh-dương đôi ngả chắc rồi,
cõi trần mà lại thấy người cửu-nguyên!

=== 3013-3016 ===
Tưởng bây giờ là bao giờ?
Rõ-ràng mở mắt còn ngờ chiêm-bao.
Giọt châu thánh-thót quẹn bào,
mừng mừng tủi tủi xiết bao là tình.

=== 3019-3020 ===
"Từ con lưu-lạc quê người,
bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm năm."

=== 3023-3026 ===
Ông-bà trông mặt cầm tay,
dung-quang chẳng khác chi ngày bước ra.
Bấy chầy dãi nguyệt dầu hoa,
mười phần xuân có gầy ba bốn phần.

=== 3027-3030 ===
Nỗi mừng biết lấy gì cân?
Lời tan-hợp chuyện xa-gần thiếu đâu.
Hai em hỏi trước han sau,
đứng trông chàng cũng trở sầu làm tươi.

=== 3035-3036 ===
Nàng rằng: "Chút phận hoa rơi,
nửa đời nếm trải mọi mùi đắng-cay."

=== 3039-3040 ===
"Được rày tái-thế tương-phùng,
khát-khao đã thỏa tấm lòng lâu nay."

=== 3045-3048 ===
"Sự đời đã tắt lửa lòng,
còn chen vào chốn bụi hồng làm chi?
Dở-dang nào có hay gì?
Đã tu tu trót qua thì thì thôi."

=== 3049-3050 ===
"Trùng-sinh ân nặng bể trời,
lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi?"

=== 3057-3060 ===
Nghe lời nàng phải chiều lòng,
giã sư giã cảnh đều cùng bước ra.
Một nhà về đến quan-nha,
đoàn-viên vội mở tiệc hoa vui-vầy.

=== 3069-3072 ===
"Những là rày ước mai ao,
mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình.
Bây giờ gương vỡ lại lành,
khuôn thiêng lừa-lọc đã dành có nơi."

=== 3073-3074 ===
"Còn duyên may lại còn người,
còn vầng trăng cũ còn lời nguyền xưa."

=== 3078 ===
"Sự muôn năm cũ kể chi bây giờ?"

=== 3079-3082 ===
"Một lời tuy có ước xưa,
xét mình dãi gió dầu mưa đã nhiều.
Nói càng hổ-thẹn trăm chiều,
thà cho ngọn nước thủy-triều chảy xuôi."

=== 3085-3088 ===
"Một lời đã trót thâm-giao,
dưới dày có đất trên cao có trời.
Dẫu rằng vật đổi sao dời,
tử-sinh cũng giữ lấy lời tử-sinh."

=== 3089-3090 ===
"Duyên kia có phụ chi tình,
mà toan xẻ gánh chung-tình làm hai?"

=== 3093-3096 ===
"Nghĩ rằng trong đạo vợ-chồng,
hoa thơm phong nhị trăng vòng tròn gương.
Chữ trinh đáng giá nghìn vàng,
đuốc hoa chẳng thẹn với chàng mai xưa?"

=== 3097-3100 ===
"Thiếp từ ngộ-biến đến giờ,
ong qua bướm lại đã thừa xấu-xa.
Bấy chầy gió táp mưa sa,
mấy trăng cũng khuyết mấy hoa cũng tàn."

=== 3101-3104 ===
"Còn chi là cái hồng-nhan?
Đã xong thân-thế còn toan nỗi nào?
Nghĩ mình chẳng hổ mình sao,
dám đem trần-cấu dự vào bố-kinh."

=== 3105-3108 ===
"Đã hay chàng nặng vì tình,
trông hoa đèn chẳng thẹn mình lắm ru!
Từ rày khép cửa phòng thu,
chẳng tu thì cũng như tu mới là."

=== 3109-3112 ===
"Chàng dầu nghĩ đến tình xa,
đem tình cầm-sắt đổi ra cầm-cờ.
Nói chi kết tóc xe tơ,
đã buồn cả ruột lại dơ cả đời."

=== 3119-3120 ===
"Như nàng lấy hiếu làm trinh,
bụi nào cho đục được mình ấy vay?"

=== 3123-3124 ===
"Hoa tàn mà lại thêm tươi,
trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa."

=== 3135-3136 ===
Động-phòng dìu-dặt chén mồi,
bâng-khuâng duyên mới ngậm-ngùi tình xưa.

=== 3137-3140 ===
Những từ sen ngó đào tơ,
mười lăm năm mới bây giờ là đây.
Tình-duyên ấy hợp-tan này,
bi-hoan mấy nỗi đêm chầy trăng cao.

=== 3141-3144 ===
Canh khuya bức gấm rủ thao,
dưới đèn tỏ rạng má đào thêm xuân.
Tình-nhân lại gặp tình-nhân,
hoa xưa ong cũ mấy phân chung-tình.

=== 3153-3156 ===
"Lại như những thói người ta,
vớt hương dưới đất bẻ hoa cuối mùa.
Khéo là giở nhuốc bày trò,
còn tình đâu nữa mà thù đấy thôi."

=== 3157-3158 ===
"Người yêu ta xấu với người,
yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau."

=== 3167-3170 ===
"Xót người lưu-lạc bấy lâu,
tưởng thề-thốt nặng cũng đau-đớn nhiều.
Thương nhau sinh-tử đã liều,
gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình."

=== 3171-3174 ===
"Chừng xuân tơ liễu còn xanh,
nghĩ rằng chưa thoát khỏi vành ái-ân.
Gương trong chẳng chút bụi trần,
một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm."

=== 3175-3178 ===
"Bấy lâu đáy bể mò kim,
là nhiều vàng-đá phải tìm trăng-hoa?
Ai ngờ lại hợp một nhà,
lọ là chăn-gối mới ra sắt-cầm?"

=== 3181-3184 ===
"Thân tàn gạn đục khơi trong,
là nhờ quân-tử khác lòng người ta.
Mấy lời tâm-phúc ruột-rà,
tương-tri dường ấy mới là tương-tri."

=== 3185-3186 ===
"Chở-che đùm-bọc thiếu gì,
trăm năm danh-tiết cũng vì đêm nay."

=== 3187-3190 ===
Thoắt thôi tay lại cầm tay,
càng yêu vì nết càng say vì tình.
Thêm nến giá nối hương bình,
cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao-hoan.

=== 3208-3210 ===
"Xưa sao sầu-thảm nay sao vui-vầy?
Tẻ vui bởi tại lòng này,
hay là khổ tận đến ngày cam lai?"

=== 3215-3216 ===
"Chuyện-trò chưa cạn tóc-tơ,
gà đà gáy sáng trời vừa rạng đông."

=== 3219-3220 ===
Cho hay thục-nữ chí cao,
phải người sớm mận tối đào như ai?

=== 3221-3224 ===
Hai tình vẹn-vẽ hòa hai,
chẳng trong chăn-gối cũng ngoài cầm-thơ.
Khi chén rượu khi cuộc cờ,
khi xem hoa nở khi chờ trăng lên.

=== 3235 ===
Một nhà phúc lộc gồm hai.

=== 3239-3240 ===
Phong-lưu phú-quí ai bì?
Vườn xuân một cửa để bia muôn đời.

=== 3241-3244 ===
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong-trần phải phong-trần,
cho thanh-cao mới được phần thanh-cao.

=== 3245-3248 ===
Có đâu thiên-vị người nào,
chữ tài chữ mệnh dồi-dào cả hai.
Có tài mà cậy chi tài,
chữ tài liền với chữ tai một vần.

=== 3249-3252 ===
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện-căn ở tại lòng ta,
chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

=== 3253-3254 ===
Lời quê chắp-nhặt dông-dài,
mua vui cũng được một vài trống canh.